W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Kliknij [AKCEPTUJĘ], jeśli zgadzasz się na ich zapis w folderze przeglądarki i dalsze wykorzystanie. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie [Informacje o plikach cookies].


W związku z faktem, iż 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), Blue Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Blue Gaz”), jako podmiot przetwarzający Państwa dane osobowe, niniejszym informuje Państwa o nowych przepisach oraz obowiązkach i uprawnieniach z nich wynikających.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Blue Gaz Sp. z o.o.

Administratorem Danych Osobowych jest:

Blue Gaz Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000362767, NIP: 672-206-14-16, REGON: 320883204.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora:

  1. w celu realizacji zawartej umowy;
  2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego;
  3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. na podstawie zgody – wyłącznie w celach wskazanych w treści udzielonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionego celu Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego państwowego organu ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcą danych będzie Blue Gaz Sp. z o.o. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Administratorem.